سخن روز /
گزارش عملکرد سال 1398

استان مدیریت شاخص واحد عملکرد 3 ماهه عملکرد 6 ماهه عملکرد 9 ماهه عملکرد به پایان سال 98
کردستان بازرگانی خرید تضمینی مباشرتی گندم تن 0 332026 332014 346961
کردستان بازرگانی خرید تضمینی کلیه محصولات تن 0 0 0 0
کردستان بازرگانی خرید توافقی شبکه تن 2531 12873 61919 44277
کردستان بازرگانی خرید حمایتی تن 0 0 24674 24675
کردستان بازرگانی صادرات محصولات کشاورزی تن 0 0 100 500
کردستان بازرگانی میزان عرضه محصولات کشاورزی در غرف دائم وموقت تن 94 94 450 700
کردستان بازرگانی برگزاری وایجاد نمایشگاههای داخلی وخارجی تعداد 0 0 1 2
کردستان بازرگانی خرید تضمینی مباشرتی سایر محصولات کشاورزی تن 0 6483 6489 6489
کردستان بازرگانی ارزش ریالی کالای فروش رفته از طریق فروشگاهها میلیون ریال 53397 179302 292154 292154
کردستان بازرگانی ارزش ریالی کالاهای تامین شده به صورت متمرکز میلیون ریال 20849 36535 61286 113091
کردستان بازرگانی بهره برداری از غرف دائمی غرفه 0 0 0 0
کردستان بازرگانی ساماندهی غرف دائمی غرفه 0 52 52 52
کردستان بازرگانی ارزش ریالی فروش کالا ها با برند شبکه میلیون ریال 0 0 0 530
کردستان بازرگانی توزیع مواد سوختی (بنزین ، ...) هزارلیتر 92620 91223 137139 164725
کردستان بازرگانی توزیع مواد سوختی ( گاز ، ...) تن 3295 3483 5309 7160
کردستان بازرگانی توزیع آرد روستایی تن 17292 34773 52104 69388
کردستان بازرگانی ساماندهی فروشگاههای مصرف فروشگاه 3 3 5 12
کردستان بازرگانی ساماندهی فروشندگی های مواد سوختی فروشندگی 0 3 3 16
کردستان تجهیز و توسعه زیر ساختها تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید محصولات کشاورزی پروژه 3 7 7 7
کردستان تجهیز و توسعه زیر ساختها احداث انبارهای ساده (چند منظوره و هانگار) تن 0 500 500 500
کردستان تجهیز و توسعه زیر ساختها احداث انبارهای مکانیزه (سیلو-سردخانه-انبارسرد) تن 0 7000 16000 20000
کردستان تجهیز و توسعه زیر ساختها ایجاد مراکزعرضه مستقیم کالا و بارانداز مترمربع 80 315 315 315
کردستان تجهیز و توسعه زیر ساختها تعمیر و بازسازی انبار و ساختمان از محل اعتبارات استانی مترمربع 460 0 0 0
کردستان تجهیز و توسعه زیر ساختها احداث ساختمان (اداری - دفترکار) مترمربع 80 115 223 223
کردستان تجهیز و توسعه زیر ساختها احداث و بهینه سازی جایگاهها و فروشندگیهای مواد سوختی مترمربع 65 65 65 65
کردستان تجهیز و توسعه زیر ساختها ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی واحد 0 0 0 0
کردستان خدمات فنی و کشاورزی توسعه، تجهیز و بهره برداری از واحد های فنی ، تولیدی و صنایع تبدیلی و تکمیلی واحد 0 1 1 2
کردستان خدمات فنی و کشاورزی توسعه ، تجهیز و بهره برداری واحد های بوجاری،ذرت خشک کنی و شالیکوبی واحد 3 3 3 3
کردستان خدمات فنی و کشاورزی توسعه ، تجهیز و بهره برداری ناوگان حمل و نقل جمع آوری شیر،نهاده ها و محصولات کشاورزی دستگاه 0 0 0 0
کردستان خدمات فنی و کشاورزی عملکرد خرید مراکز جمع آوری شیر تن 203 561 680 813
کردستان خدمات فنی و کشاورزی تامین و توزیع کود شیمیایی تن 7432 8081 11337 22138
کردستان خدمات فنی و کشاورزی تامین و توزیع کود های ریز مغذی تن 2 3 10 37
کردستان خدمات فنی و کشاورزی تامین و توزیع کود های آلی وزیستی تن 20 22 38 465
کردستان خدمات فنی و کشاورزی تولید و فرآوری انواع بذور اصلاح شده تن 0 8457 8530 10378
کردستان خدمات فنی و کشاورزی توزیع انواع بذوراصلاح شده تن 0 5251 7705 7705
کردستان خدمات فنی و کشاورزی تامین و توزیع نهاده های دامی تن 11135 22670 37690 80449
کردستان خدمات فنی و کشاورزی تامین و توزیع سموم شیمیایی کیلوگرم/لیتر 15370 24525 39795 68089
کردستان خدمات فنی و کشاورزی تامین و توزیع ماشین آلات کشاورزی دستگاه 0 0 0 10
کردستان خدمات فنی و کشاورزی تامین و توزیع ادوات ودنباله بند های کشاورزی دستگاه 2 2 2 22
کردستان خدمات فنی و کشاورزی تجهیز و توسعه واحد های مکانیزاسیون کشاورزی واحد 0 0 0 0
کردستان خدمات فنی و کشاورزی تجهیز و توسعه کلینیک های گیاه پزشکی واحد 1 1 1 1
کردستان اعتبارات میزان سپرده جمع آوری شده اعضا میلیون ریال 0 0 0 0
کردستان اعتبارات میزان تسهیلات پرداختی به اعضا میلیون ریال 0 0 0 0
کردستان اعتبارات جذب تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی توسط شبکه میلیون ریال 59158 117046 512104 773078
کردستان ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازماندهی نظام صنفی کشاورزی مورد 0 0 0 0
کردستان ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازماندهی خبرگان کشاورزی مورد 0 0 0 0
کردستان ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازماندهی سایر تشکل ها(اتحادیه ها، فدراسیون ها،انجمن های تخصصی و محصولی، هماهنگی و حمایتی کشاورزی) مورد 0 0 2 3
کردستان ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد ساماندهی نظام صنفی کشاورزی مورد 0 6 9 8
کردستان ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد ساماندهی خبرگان کشاورزی مورد 0 7 7 7
کردستان ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد ساماندهی سایر تشکل ها(اتحادیه ها، فدراسیون ها،انجمن های تخصصی و محصولی، هماهنگی و حمایتی کشاورزی) مورد 0 0 0 0
کردستان ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد آموزش و توانمندسازی نظام صنفی کشاورزی نفر روز 0 338 365 600
کردستان ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد آموزش و توانمندسازی تشکل ها(خبرگان کشاورزی، اتحادیه ها، فدراسیون ها،انجمن های تخصصی و محصولی، هماهنگی و حمایتی کشاورزی) نفر روز 0 0 10 50
کردستان ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد حمایت و تجهیز نظام صنفی مورد 0 1 3 3
کردستان ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد حمایت و تجهیز تشکل ها(خبرگان کشاورزی، اتحادیه ها، فدراسیون ها،انجمن های تخصصی و محصولی، هماهنگی و حمایتی کشاورزی) مورد 0 0 0 0
کردستان ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد عضوگیری نظام صنفی کشاورزی نفر 0 536 1037 1919
کردستان ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد صدور پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی فقره 0 536 1015 1931
کردستان ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد تمدید پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی فقره 0 629 938 1384
کردستان توسعه و آموزش تعاون زمینه یابی،زمینه سازی وحمایت از تشکیل تعاونیها واتحادیه های روستایی ،کشاورزی وزنان تعاونی 0 0 0 2
کردستان توسعه و آموزش تعاون آموزش اعضاء ،ارکان و کارکنان شرکتها و اتحادیه های روستایی و کشاورزی نفر روز 12 154 454 543
کردستان توسعه و آموزش تعاون آموزش اعضا،ارکان و کارکنان شرکت ها و اتحادیه های تعاونی های روستایی زنان نفر روز 61 61 61 61
کردستان توسعه و آموزش تعاون برگزاری نمایشگاه ارائه توانمندی تعاونی های روستایی زنان مورد 0 0 0 1
کردستان توسعه و آموزش تعاون پروژهای اشتغالزا در تعاونیهای زنان پروژه 0 0 0 2
کردستان توسعه و آموزش تعاون ساماندهی مجامع شرکت ها و اتحادیه های تعاونی های روستایی و کشاورزی تعاونی 13 19 34 66
کردستان توسعه و آموزش تعاون بررسی ،انتخاب و مستند سازی و معرفی تعاونی های الگو تعاونی 0 0 3 3
کردستان توسعه و آموزش تعاون انتخاب و معرفی تعاونی ها و تشکل های نمونه و برتر تعاونی 0 4 7 7
کردستان توسعه و آموزش تعاون برنامه پذیر نمودن شرکتها ، اتحادیه ها و تشکلهای بخش کشاورزی تعاونی 0 0 11 11
کردستان توسعه و آموزش تعاون شناسایی تعاونی های غیر فعال تعاونی 6 6 6 10
کردستان توسعه و آموزش تعاون ارزشیابی شرکت ها واتحادیه های تعاونی روستایی ، کشاورزی ، زنان و تولید تعاونی 0 0 0 145
کردستان توسعه و آموزش تعاون تشکیل شرکت تعاونی های محصولی و تخصصی در زنجیره تامین تعاونی 0 0 0 1
کردستان نظام های بهره برداری ایجاد شرکتهای تعاونی تولید شرکت 1 1 1 2
کردستان نظام های بهره برداری ایجاد شرکتهای سهامی زراعی شرکت 0 0 0 0
کردستان نظام های بهره برداری ایجاد و ساماندهی کشت و صنعت خصوصی شرکت 0 0 0 0
کردستان نظام های بهره برداری تکمیل و تجهیز شرکتهای تعاونی تولید شرکت 0 1 1 2
کردستان نظام های بهره برداری تکمیل و تجهیز شرکتهای سهامی زراعی شرکت 0 0 0 0
کردستان نظام های بهره برداری آموزش اعضا ارکان و کارکنان شرکتهای تعاونی تولید نفر روز 170 375 470 600
کردستان نظام های بهره برداری آموزش اعضا ارکان و کارکنان شرکتهای سهامی زراعی و کشت و صنعت ها نفر روز 0 0 0 0
کردستان نظام های بهره برداری ایجاد واحد مدیریت مشارکتی آب در شرکتهای تعاونی تولید شرکت 1 2 3 5
کردستان نظام های بهره برداری تولید محصول سالم در شرکتهای تعاونی تولید تن 1200 3800 5700 5700
کردستان نظام های بهره برداری تولید محصول سالم در شرکتهای سهامی زراعی تن 0 0 0 0
کردستان نظام های بهره برداری تولید بذر گواهی شده در طبقات مادری شرکتهای تعاونی تولید و سهامی زراعی تن 0 700 700 700
کردستان نظام های بهره برداری کارآمد سازی و ساماندهی شرکت های تعاونی تولید و اتحادیه ها و سهامی زراعی شرکت 0 0 3 3
کردستان نظام های بهره برداری نظارت بر اجرای عملیات آب و خاک در شرکتهای تعاونی تولید هکتار 550 1100 1400 1500
کردستان نظام های بهره برداری نظارت بر اجرای عملیات آب و خاک در شرکتهای سهامی زراعی هکتار 0 0 0 0
کردستان نظام های بهره برداری توسعه کشت های گلخانه ای در شرکتهای تعاونی تولید و سهامی زراعی مترمربع 0 0 0 0
کردستان نظام های بهره برداری توسعه سامانه های نوین آبیاری در شرکت های تعاونی تولید و سهامی زراعی هکتار 550 1100 1400 1500
کردستان نظام های بهره برداری توسعه مکانیزاسیون(تکمیل و تجهیز ماشین آلات کشاورزی) در شرکت های تعاونی تولید و سهامی زراعی واحد 0 0 0 1
کردستان نظام های بهره برداری مدیریت تغذیه گیاهی در شرکت های تعاونی تولید و سهامی زراعی شرکت 1 3 3 3
کردستان نظام های بهره برداری ساماندهی نظام بهره برداری کشاورزی خانوادگی هکتار 0 10 50 50
کردستان نظام های بهره برداری اجرای طرحهای کشاورزی حفاظتی هکتار 25 40 50 50
کردستان نظام های بهره برداری اجرای طرح کشت مشارکتی هکتار 17 37 37 37
کردستان نظام های بهره برداری اجرای طرح مبارزه تلفیقی آفات (IPM) هکتار 20 28 30 30
کردستان نظام های بهره برداری اجرای طرح ایجاد کلینیک های گیاه پزشکی واحد 0 0 0 0
کردستان نظام های بهره برداری اجرای طرح ایجاد واحدهای خدمات مشاوره های در شرکت های تعاونی تولید واحد 0 1 1 1
کردستان نظام های بهره برداری اجرای طرح ایجاد واحدهای کارگزاری بیمه در شرکت های تعاونی تولید واحد 0 0 0 0
کردستان نظام های بهره برداری اخذ رتبه پیمانکاری مورد 0 0 0 1
کردستان نظام های بهره برداری پیمانکاری طرح های آب و خاک در شرکت های تعاونی تولید تعداد 0 0 0 0
کردستان حسابرسی حسابرسی سالیانه شرکتها و اتحادیه ها تعاونی 0 123 145 149
کردستان حسابرسی حسابرسی سالیانه شرکتهای سهامی زراعی تعاونی 0 0 0 0
کردستان حسابرسی حسابرسی عملیاتی تعاونی ها تعاونی 18 31 78 102
کردستان حسابرسی اجرای سیستم یکپارچه مالی در شرکتها و اتحادیها تعاونی 60 88 128 137
کردستان حسابرسی   گزارش 0 4 0 29
کردستان حسابرسی برگزاری جلسات کمیته کنترل و نظارت جلسه 6 13 17 25
کردستان حقوقی مستندسازی اموال غیرمنقول سازمان تعداد 0 0 0 0
کردستان امور اداری به هنگام نمودن اطلاعات پرسنلی وارسال به سازمان در قالب سیستم MIS مرحله 3 6 9 12
کردستان امور اداری انجام مراحل احکام بازنشستگی کارکنان نفر 0 2 2 3
کردستان امور اداری ارزیابی عملکرد کارکنان وورود اطلاعات در سیستم کارگزینیMIS نفر 68 68 69 69
کردستان امور اداری ورود اطلاعات پرسنلی در سامانه آمارو اطلاعات مرحله 3 6 9 12
کردستان امور اداری ورود اطلاعات پرسنلی در سامانه کارکنان نظام اداری کشور مرحله 3 6 9 12
کردستان امور اداری اجرای مراحل اخذ مجوزهای ارتقای رتبه (ارشد،خبره وعالی) نفر 0 4 4 6
کردستان امور اداری تغییر وضعیت کارکنان نفر 0 0 0 2
کردستان امور اداری اجرای مراحل اخذ مجوزهای ارتقای مدرک تحصیلی نفر 1 1 1 1
کردستان امور اداری انتقال نیروی مامور نفر 3 0 3 1
کردستان امور اداری اجرای مراحل اخذ مجوزهای انتصاب به پست های مدیریتی از کمیته سرمایه انسانی تعداد 2 4 4 4
کردستان امور اداری اقدامات اجرایی در زمینه اجرای مجوزهای استخدامی تعداد 0 0 0 0
کردستان امور اداری جذب نیروی امریه نفر 0 0 0 0
کردستان امور اداری پیگیری ارزیابی عملکرد دستگاه بر اساس شاخص های عمومی درصد 100 100 100 100
کردستان امور اداری میزان اقدامات در راستای اجرایی نمودن خدمات شناسنامه دار درصد 30 30 75 100
کردستان امور اداری به هنگام نمودن اطلاعات تشکیلات و پستهای سازمانی در سامانه ملی مدیریت ساختار تعداد 0 6 9 12
کردستان امور اداری فرآیندهای احصاء شده یا بازنگری شده مرحله 0 0 0 19
کردستان امور اداری اجرای فاز اول پروژه تربیت مدیران آینده سازمان مورد 0 0 0 0
کردستان امور اداری میزان اجرایی نمودن فعالیتهای تصدیگر ی واگذار شده درصد 100 100 100 100
کردستان امور اداری پیشنهادهای بررسی شده در دبیرخانه کمیته پیشنهادهای استانها تعداد 0 0 0 6
کردستان امور اداری بیمه تکمیلی شاغلین وجانبازان نفر 102 102 102 102
کردستان امور اداری امور مربوط به مامور سرا ها تعداد 3 3 3 3
کردستان امور اداری بیمه عمرو حوادث نفر 42 42 42 42
کردستان امور اداری تسهیلات ملی میلیون ریال 350 650 3850 3850
کردستان امور اداری امورات مربوط به جوایز دانش آموزی ودانشجویی نفر 0 0 34 34
کردستان امور اداری ادامه مکانیره نمودن پرونده پرسنلی به تعداد پرونده های موجود در استان مرحله 0 4 16 73
کردستان امور اداری تحت وب نمودن نرم افزار مکانیزه نمودن پرونده های پرسنلی استان تعداد 0 4 16 73
کردستان امور اداری ادامه پروژه ساماندهی اسناد ومدارک در استان تعداد 0 0 0 0
کردستان امور مالی ارسال backup حسابهای جاری مورد 3 6 9 12
کردستان امور مالی میزان ارسال درآمدها با توجه به بودجه استان و فروش اموال میلیون ریال 0 3000 12768 19935
کردستان امور مالی ثبت و نگهداری اسناد ثبتی اموال غیرمنقول تعداد 0 0 0 0
کردستان امور مالی ارائه به موقع صورت وضعیت های خرید و فروش محصولات تعداد 0 0 0 0
کردستان امور مالی ارائه به موقع ترازنامه های جاری و تملکی تعداد 1 1 1 1
کردستان امور مالی ارسال صورت مغایرت بانکی برای کلیه حسابهای موجود تعداد 3 6 9 12
کردستان امور مالی رعایت بودجه اعلام شده برای هزینه های پرسنلی، اداری و رفاهی مورد 3 6 9 12
کردستان امور مالی ثبت اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد در موعد مقرر مورد 3 6 9 12
کردستان روابط عمومی و امور بین الملل تولید و انعکاس اخبار و اطلاعات سازمان از طریق سایت سازمان مورد 17 59 91 121
کردستان روابط عمومی و امور بین الملل انعکاس اخبار سازمان از طریق رسانه های مکتوب، پایگاههای خبری و خبرگزاری صدا و سیما مورد 11 55 69 75
کردستان روابط عمومی و امور بین الملل انعکاس اخبار و اطلاعات سازمان از طریق سامانه پیامکی و شبکه های اجتماعی مورد 28 48 79 104
کردستان روابط عمومی و امور بین الملل برگزاری نشست خبری مدیر سازمان و مدیران عامل اتحادیه های تحت پوشش با اصحاب رسانه مورد 0 1 2 2
کردستان روابط عمومی و امور بین الملل تهیه و تولید نشریات و کتب ، بولتن، بروشور و کاتالوگ و اینفوگرافیک و موشن گرافیک تخصصی مورد 0 0 3 5
کردستان روابط عمومی و امور بین الملل تهیه و تولید فیلم، کلیپ و تیزر و عکس های تخصصی از فعالیتهای سازمان و شبکه تحت پوشش مورد 0 1 3 4
کردستان روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مدیر سازمان و مدیران عامل اتحادیه های تحت پوشش دربرنامه های صدا و سیما (رادیو و تلویزیون) مورد 0 1 4 4
کردستان روابط عمومی و امور بین الملل برگزاری سفر رسانه ای (تور خبرنگاران) مورد 0 0 1 1
کردستان روابط عمومی و امور بین الملل برگزاری و شرکت درنمایشگاهها و همایشهای تخصصی در سطح استانی، ملی و بین المللی مورد 1 2 4 4
کردستان روابط عمومی و امور بین الملل پژوهش و افکار سنجی (نظر سنجی از عملکرد سازمان و شبکه تحت پوشش و تحلیل محتوای اخبار سازمان) مورد 0 1 1 2
کردستان روابط عمومی و امور بین الملل ارتباطات مردمی (برگزاری ملاقات مردمی با مدیر سازمان و پاسخ گویی به مطالبات مردمی) مورد 6 14 26 30
تاریخ به روز رسانی:
1399/02/31
تعداد بازدید:
793
Powered by DorsaPortal