سخن روز /
گزارش عملکرد سال 1397

استان مدیریت شاخص واحد عملکرد 3 ماهه عملکرد 6 ماهه عملکرد 9 ماهه عملکرد به پایان سال 97
کردستان مدیریت خرید و فروش خرید تضمینی مباشرتی_گندم تن 0 545667 560121 560121
کردستان مدیریت خرید و فروش خرید تضمینی کلیه محصولات تن 0 0 0 0
کردستان مدیریت خرید و فروش خرید توافقی شبکه تن 0 8757 31665 36408
کردستان مدیریت خرید و فروش خرید حمایتی تن 0 14 477 1810
کردستان مدیریت خرید و فروش صادرات محصولات کشاورزی تن 0 0 120 120
کردستان مدیریت خرید و فروش میزان عرضه محصولات کشاورزی در غرف دائم و موقت تن 0 869 1305 2335
کردستان مدیریت خرید و فروش شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی تعداد 0 0 0 0
کردستان مدیریت خرید و فروش خرید تضمینی مباشرتی _سایر محصولات تن 0 4907 4907 4907
کردستان مدیریت کالاهای مصرفی ارزش ریالی کالای فروش رفته از طریق فروشگاهها میلیون ریال 16500 30981 68763 161261
کردستان مدیریت کالاهای مصرفی تامین متمرکز کالا از طریق اتحادیه استان میلیون ریال 0 0 2414 23567
کردستان مدیریت کالاهای مصرفی بهره برداری از غرف دائمی غرفه 0 0 0 0
کردستان مدیریت کالاهای مصرفی ساماندهی غرف دائمی غرفه 15 15 15 20
کردستان مدیریت کالاهای مصرفی ایجاد برند های تخصصی یا توسعه برندهای موجود میلیون ریال 0 0 0 0
کردستان مدیریت کالاهای مصرفی توزیع مواد سوختی(بنزین،...) هزارلیتر 47990 89877 135071 160439
کردستان مدیریت کالاهای مصرفی توزیع مواد سوختی(گاز،...) کیلو 1794700 3294575 7119952 7211412
کردستان مدیریت کالاهای مصرفی توزیع آرد روستایی کیلو 15809000 35737120 51982680 55055280
کردستان مدیریت کالاهای مصرفی بهره برداری از غرف موقت غرفه 30 30 30 30
کردستان مدیریت کالاهای مصرفی ساماندهی فروشگاههای مصرف تعداد 0 3 2 3
کردستان مدیریت کالاهای مصرفی ساماندهی فروشندگی های مواد سوختی تعداد 1 1 3 5
کردستان مدیریت کالاهای مصرفی تغییر وضعیت فروشندگان رسمی به کارمزدی نفر 0 0 2 2
کردستان مدیریت خدمات مهندسی تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید پروژه 22 8 25 8
کردستان مدیریت خدمات مهندسی احداث انبارهای ساده و (چند منظوره و هانگار) تن 0 0 0 0
کردستان مدیریت خدمات مهندسی احداث انبارهای مکانیزه (سیلو-سردخانه-انبارسرد) تن 0 0 0 0
کردستان مدیریت خدمات مهندسی ایجاد مراکز عرضه مستقیم کالا مترمربع 0 0 0 0
کردستان مدیریت خدمات مهندسی اخذ رتبه پیمانکاری مورد 0 0 0 0
کردستان مدیریت خدمات مهندسی پیمانکاری طرحهای آب و خاک توسط تشکلها میلیون ریال 0 0 0 0
کردستان مدیریت خدمات مهندسی تعمیر و بازسازی انبار و ساختمان از محل اعتبارات استانی مترمربع 0 0 0 0
کردستان مدیریت خدمات مهندسی احداث ساختمان مترمربع 0 0 0 0
کردستان مدیریت خدمات مهندسی احداث و بهینه سازی جایگاه و فروشندگی های مواد سوختی مترمربع 66 0 66 0
کردستان مدیریت خدمات فنی و کشاورزی ایجاد توسعه و تجهیز واحدهای فنی و تولیدی واحد 0 0 2 2
کردستان مدیریت خدمات فنی و کشاورزی احداث واحدهای بوجاری واحد 0 0 0 0
کردستان مدیریت خدمات فنی و کشاورزی ایجاد مراکز جمع آوری شیر مرکز 0 0 0 0
کردستان مدیریت خدمات فنی و کشاورزی توسعه و تجهیز ناوگان حمل و نقل جمع آوری شیر نهاده ها و محصولات کشاورزی دستگاه 0 0 0 0
کردستان مدیریت خدمات فنی و کشاورزی تامین و توزیع کود شیمیایی تن 5724 8733 16289 25478
کردستان مدیریت خدمات فنی و کشاورزی تامین و توزیع کودهای ریزمغذی تن 11 17 17 33
کردستان مدیریت خدمات فنی و کشاورزی تامین و توزیع کودهای آلی و زیستی تن 235 305 500 176
کردستان مدیریت خدمات فنی و کشاورزی تولید و فرآوری انواع بذر اصلاح شده تن 0 5454 6524 7564
کردستان مدیریت خدمات فنی و کشاورزی توزیع انواع بذر اصلاح شده تن 0 6253 6524 8241
کردستان مدیریت خدمات فنی و کشاورزی تامین و توزیع نهاده های دامی تن 11320 15471 21192 27297
کردستان مدیریت خدمات فنی و کشاورزی تامین و توزیع سموم شیمیایی کیلوگرم/لیتر 12403 90876 90876 172004
کردستان مدیریت خدمات فنی و کشاورزی تامین و توزیع ماشین آلات کشاورزی دستگاه 3 6 6 6
کردستان مدیریت خدمات فنی و کشاورزی تامین و توزیع ادوات و دنباله بندهای کشاورزی دستگاه 12 18 18 18
کردستان مدیریت خدمات فنی و کشاورزی اجرای طرحهای کشاورزی حفاظتی هکتار 0 0 0 0
کردستان مدیریت خدمات فنی و کشاورزی اجرای طرح کشت مشارکتی هکتار 86 150 495 545
کردستان مدیریت خدمات فنی و کشاورزی اجرای طرح مبارزه تلفیقی آفات (ipm) هکتار 0 0 0 0
کردستان مدیریت خدمات فنی و کشاورزی اجرای طرح واحدهای مکانیزاسیون واحد 0 0 0 0
کردستان مدیریت خدمات فنی و کشاورزی اجرای طرح ایجاد کلینیک های گیاه پزشکی واحد 0 0 0 0
کردستان مدیریت خدمات فنی و کشاورزی اجرای طرح ایجاد واحدهای خدمات مشاوره ای در شبکه تعاونیهای روستائی ، کشاورزی و تولید واحد 0 0 0 0
کردستان مدیریت خدمات فنی و کشاورزی اجرای طرح اخذ جواز تاسیس واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی فرآوری و بسته بندی تعداد 0 2 6 6
کردستان مدیریت خدمات فنی و کشاورزی اجرای اخذ پروانه و تجهیز واحدهای موجود مکانیزاسیون تعداد 0 0 0 0
کردستان مدیریت خدمات فنی و کشاورزی اجرای طرح ایجاد واحدهای کارگزاری انواع بیمه واحد 0 0 0 0
کردستان مدیریت اعتبارات بدون مقدار تعداد 0 0 0 0
کردستان مدیریت اعتبارات میزان سپرده جمع آوری شده اعضا میلیون ریال 3415 22705 22705 54061
کردستان مدیریت اعتبارات میزان تسهیلات پرداختی به اعضا میلیون ریال 3624 6382 6380 30613
کردستان مدیریت اعتبارات بدون مقدار صندوق 0 0 0 0
کردستان مدیریت اعتبارات بدون مقدار میلیون ریال 0 0 0 0
کردستان مدیریت اعتبارات جذب تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی توسط شبکه میلیون ریال 0 0 0 60350
کردستان امور تشکلها سازماندهی نظام صنفی کشاورزی مورد 0 0 0 0
کردستان امور تشکلها سازماندهی خبرگان کشاورزی مورد 0 0 0 0
کردستان امور تشکلها سازماندهی اتحادیه های صنفی کشاورزی مورد 0 0 0 0
کردستان امور تشکلها سازماندهی تشکل ها و انجمن های تخصصی و محصولی مورد 0 0 0 0
کردستان امور تشکلها ساماندهی نظام صنفی کشاورزی مورد 3 6 6 6
کردستان امور تشکلها ساماندهی خبرگان کشاورزی مورد 0 1 2 2
کردستان امور تشکلها ساماندهی اتحادیه های صنفی مورد 0 0 0 0
کردستان امور تشکلها ساماندهی تشکل ها و انجمن های تخصصی و محصولی مورد 0 0 0 0
کردستان امور تشکلها آموزش و توانمندسازی نظام صنفی نفر روز 159 334 476 476
کردستان امور تشکلها آموزش و توانمندسازی خبرگان کشاورزی نفر روز 0 0 0 0
کردستان امور تشکلها آموزش و توانمند سازی اتحادیه های صنفی کشاورزی نفر روز 0 0 0 0
کردستان امور تشکلها آموزش و توانمندسازی تشکل ها و انجمن های تخصصی و محصولی نفر روز 0 0 0 0
کردستان امور تشکلها حمایت و تجهیز نظام صنفی کشاورزی مورد 2 2 2 2
کردستان امور تشکلها حمایت و تجهیز تشکل ها و انجمن های تخصصی و محصولی مورد 0 0 0 0
کردستان امور تشکلها عضوگیری نظام صنفی کشاورزی نفربهره بردار 262 509 956 956
کردستان امور تشکلها صدور پروانه فعالیت نظام صنفی فقره 262 509 956 956
کردستان امور تشکلها تمدید پروانه فعالیت نظام صنفی فقره 323 519 803 803
کردستان دفتر توسعه و آموزش تعاون زمینه یابی و حمایت از تشکیل تعاونیها و اتحادیه های تخصصی تعاونی 1 1 1 9
کردستان دفتر توسعه و آموزش تعاون آموزش اعضا ارکان و کارکنان شرکتها و اتحادیه های روستایی و کشاورزی نفر روز 95 298 433 812
کردستان دفتر توسعه و آموزش تعاون آموزش کارکنان سازمان (متمرکز) نفر روز 0 0 0 0
کردستان دفتر توسعه و آموزش تعاون آموزش اعضا ارکان و کارکنان تعاونیهای روستایی زنان نفر روز 0 35 35 100
کردستان دفتر توسعه و آموزش تعاون حمایت از عرضه محصولات تعاونیهای روستائی زنان نمایشگاه 0 2 2 2
کردستان دفتر توسعه و آموزش تعاون پروژه های اشتغالزا در تعاونیهای روستائی زنان پروژه 0 2 2 2
کردستان دفتر توسعه و آموزش تعاون ساماندهی مجامع تعاونیها و اتحادیه های روستائی و کشاورزی تعاونی 12 48 50 111
کردستان دفتر توسعه و آموزش تعاون بررسی انتخاب و مستندسازی و معرفی تعاونیهای الگو تعاونی 0 3 3 4
کردستان دفتر توسعه و آموزش تعاون معرفی تعاونیها و تشکل های نمونه و برتر تعاونی 0 8 8 9
کردستان دفتر توسعه و آموزش تعاون برنامه پذیر نمودن شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی تعاونی 3 15 15 15
کردستان دفتر توسعه و آموزش تعاون آسیب شناسی و کار آمدسازی تعاونیهای زیانده تعاونی 4 10 11 7
کردستان دفتر توسعه و آموزش تعاون ارزشیابی شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستائی و کشاورزی و زنان تعاونی 0 0 102 149
کردستان دفتر توسعه و آموزش تعاون شناسایی و معرفی تعاونی های روستایی کشاورزی و زنان غیرفعال تعاونی 1 3 4 10
کردستان دفتر نظامهای بهره برداری توسعه و ایجاد شرکتهای تعاونی تولید شرکت 1 1 1 1
کردستان دفتر نظامهای بهره برداری توسعه و ایجاد شرکتهای سهامی زراعی شرکت 0 0 0 0
کردستان دفتر نظامهای بهره برداری ایجاد و ساماندهی کشت و صنعت خصوصی شرکت 0 0 0 0
کردستان دفتر نظامهای بهره برداری تکمیل و تجهیز شرکتهای تعاونی تولید شرکت 0 3 4 4
کردستان دفتر نظامهای بهره برداری تکمیل و تجهیز شرکتهای سهامی زراعی شرکت 0 0 0 0
کردستان دفتر نظامهای بهره برداری آموزش اعضا ارکان و کارکنان شرکتهای تعاونی تولید و سهامی زراعی نفر روز 150 400 790 900
کردستان دفتر نظامهای بهره برداری ایجاد واحد مدیریت مشارکتی آب در شرکتهای تعاونی تولید شرکت 1 2 2 4
کردستان دفتر نظامهای بهره برداری تولید محصول سالم در شرکتهای تعاونی تولید تن 2000 5000 7000 7000
کردستان دفتر نظامهای بهره برداری تولید محصول سالم در شرکتهای سهامی زراعی تن 0 0 0 0
کردستان دفتر نظامهای بهره برداری تولید بذر گواهی شده در طبقات مادری شرکتهای تعاونی تولید و زراعی تن 0 500 500 500
کردستان دفتر نظامهای بهره برداری آسیب شناسی و اقدام جهت ساماندهی شرکت های تعاونی تولید و اتحادیه ها شرکت 3 5 5 5
کردستان دفتر نظامهای بهره برداری ارزیابی شرکتهای تعاونی تولید و اتحادیه شرکت 0 0 0 13
کردستان دفتر نظامهای بهره برداری نظارت بر اجرای عملیات آب و خاک در شرکتهای تعاونی تولید هکتار 700 1500 1500 1500
کردستان دفتر نظامهای بهره برداری نظارت بر اجرای عملیات آب و خاک در شرکتهای سهامی زراعی هکتار 0 0 0 0
کردستان دفتر نظامهای بهره برداری توسعه کشت های گلخانه ای در شرکتهای تعاونی تولید و سهامی زراعی مترمربع 0 0 0 0
کردستان دفتر نظامهای بهره برداری توسعه سامانه های نوین آبیاری در شرکت های تعاونی تولید و سهامی زراعی هکتار 700 1500 1500 1500
کردستان دفتر نظامهای بهره برداری توسعه مکانیزاسیون در شرکت های تعاونی تولید و سهامی زراعی واحد 0 3 3 3
کردستان دفتر نظامهای بهره برداری مدیریت تغذیه گیاهی در شرکت های تعاونی تولید و سهامی زراعی شرکت 1 3 3 3
کردستان دفتر نظامهای بهره برداری ساماندهی نظام بهره برداری کشاورزی خانوادگی هکتار 0 0 135 150
کردستان حسابرسی حسابرسی شرکتها و اتحادیه ها تعاونی 0 148 148 149
کردستان حسابرسی حسابرسی شرکتهای سهامی زراعی تعاونی 0 0 0 0
کردستان حسابرسی حسابرسی عملیاتی تعاونیها شرکت 10 30 46 100
کردستان حسابرسی اجرای سیستم یکپارچه مالی در شرکتها و اتحادیه ها تعاونی 0 139 139 131
کردستان حسابرسی بدون مقدار تعاونی 0 0 0 0
کردستان حسابرسی حسابرسی اتحادیه های مرکزی و صندوق تعاون روستائی ایرانیان (متمرکز) تعاونی 0 0 3 0
کردستان مدیریت حقوقی پیگیری پرونده های حقوقی شبکه تعداد 6 10 23 27
کردستان مدیریت حقوقی وصول مطالبات معوقه شبکه میلیون ریال 300 457 477 1000
کردستان مدیریت حقوقی مستندسازی اموال شبکه تعداد 0 0 0 3
کردستان مدیریت حقوقی مستندسازی اموال سازمان تعداد 0 0 1 1
کردستان مدیریت حقوقی اخذ تضمین و اجرای آن از مدیران عامل و دارندگان ابواب جمعی تعاونیها و اتحادیه ها تعداد 3 8 15 19
کردستان مدیریت حقوقی پیگیری پرونده های حقوقی سازمان پرونده 2 2 3 3
کردستان مدیریت حقوقی شرکت در مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه ها شرکت 15 25 42 111
کردستان امور اداری پیشنهادهای بررسی و تصویب شده در دبیرخانه کمیته پیشنهادهای استانها تعداد 0 0 0 0
کردستان امور اداری جلسات برگزار شده کمیته تحول اداری استانها تعداد 2 6 0 15
کردستان امور اداری فرایندهای احصا شده یا بازنگری شده تعداد 0 0 12 12
کردستان امور اداری به هنگام نمودن اطلاعات تشکیلات و پستهای سازمانی مندرج در بانک اطلاعات استان مرحله 0 6 9 12
کردستان امور اداری اجرای پروژه استقرار سیستم مدیریت یکپارچه به منظور اخذ گواهینامه استانداردهای ایزو در مدیریت های استانی سازمان درصد 0 0 0 0
کردستان امور اداری میزان اجرایی نمودن فعالیتهای تصدی گری واگذار شده درصد 0 0 0 0
کردستان امور اداری اجرای فاز اول پروژه تربیت مدیران آینده سازمان (ویژه ستاد مرکزی) درصد 0 0 0 0
کردستان امور اداری تهیه و تدوین جلدسوم و چهارم کتاب بازمهندسی فرایندها در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نسخه 0 0 0 0
کردستان امور اداری پیگیری اصلاح ساختار تشکیلاتی سازمان درصد 0 0 0 0
کردستان امور اداری اجرای پروژه تهیه و نصب نرم افزار مناسب نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در ستاد مرکزی درصد 0 0 0 0
کردستان امور اداری بیمه تکمیلی نفر 99 99 99 99
کردستان امور اداری عمروحوادث نفر 42 54 54 54
کردستان امور اداری تسهیلات ملی میلیون ریال 0 0 1450 1700
کردستان امور اداری تسهیلات استانی میلیون ریال 0 4 150 190
کردستان امور اداری استقرار اتوماسیون اداری شهرستانها شهرستان 0 0 0 0
کردستان امور اداری تقویت و توسعه اتوماسیون اداری شهرستانها شهرستان 0 0 0 0
کردستان امور اداری ادامه مکانیزه نمودن پرونده های پرسنلی به تعداد پرونده پرسنلی استانها و ستاد شامل تعداد 0 0 0 0
کردستان امور اداری تهیه اسکنر برای 32 استان جهت اسکن مدارک دستگاه 0 0 0 0
کردستان امور اداری پیش بینی تکمیل و تحت وب نمودن نرم افزار مکانیزه نمودن پرونده ها پرسنلی در استانها مورد 0 0 0 0
کردستان امور اداری نصب نرم افزار نمابر اتوماسیون اداری در دفاتر ستاد و استانها و حذف سخت افزارهای نمابر تعداد 0 0 0 0
کردستان امور اداری ادامه پروژه ساماندهی اسناد و مدارک در کلیه استانها درصد 0 0 0 0
کردستان امور اداری انعقاد قرارداد با شرکت پست جهت ارسال و دریافت نامه ها درصد 0 1 1 1
کردستان امور اداری انتقال نیروهای ناظر مامور و ردیف حقوقی آنان نفر 0 0 0 0
کردستان امور اداری انجام مراحل احکام بازنشتگی کارکنان نفر 0 2 4 8
کردستان امور اداری تغییر وضعیت کارکنان نفر 0 0 0 0
کردستان امور اداری بهنگام نمودن اطلاعات پرسنلی و ارسال به سازمان در قلب سیستم mis مرحله 3 6 9 12
کردستان امور اداری ورود اطلاعات پرسنلی در سامانه کارمند ایران تعداد 0 0 18 18
کردستان امور اداری ساماندهی استخدام شدگان بر اساس سهمیه تخصصی سازمان (استانداری و ...) نفر 0 0 0 0
کردستان امور اداری ارزشیابی عملکرد کارکنان و ورود اطلاعات آن در mis نفر 77 0 77 77
کردستان امور اداری بکارگیری نیرو بر اساس مجوزهای ابلاغی (قراردادکار معین)(متمرکز) نفر 0 0 0 0
کردستان امور اداری انتقال نیروهای مامور عادی و ردیف حقوقی آنها نفر 0 0 0 0
کردستان امور اداری جذب نیروی امریه نفر 3 3 3 3
کردستان امور مالی ارسال روکش اطلاعات پرسنلی مورد 3 6 9 12
کردستان امور مالی ارسال backup حسابهای جاری و تملک دارایی مورد 6 12 18 24
کردستان امور مالی رعایت سقف دریافت و پرداخت هزینه های پرسنلی -اداری -رفاهی مورد 3 6 9 12
کردستان امور مالی ارسال صورت حساب مغایرت بانکی حسابهای هزینه ای و تملکی تعداد 3 6 9 12
کردستان امور مالی ارائه به موقع ترازنامه های جاری و تملکی تعداد 0 0 0 2
کردستان امور مالی ثبت و نگهداری اسناد ثبتی اموال غیرمنقول سازمان تعداد 0 0 0 0
کردستان امور مالی میزان وصول درآمدها(حاصل از فروش اموال) میلیون ریال 0 0 440 23065
کردستان امور مالی ارائه به موقع صورت وضعیت های خرید و فروش محصولات و گندم تعداد 0 0 0 1
کردستان روابط عمومی و امور بین الملل برگزاری نشست خبری با اصحاب رسانه تعداد 0 0 1 2
کردستان روابط عمومی و امور بین الملل شرکت در برنامه های صدا و سیما تعداد 0 1 2 3
کردستان روابط عمومی و امور بین الملل سفر مطبوعاتی تعداد 0 0 1 2
کردستان روابط عمومی و امور بین الملل برپایی یا شرکت در نمایشگاهها و همایش های استانی تعداد 1 2 3 4
کردستان روابط عمومی و امور بین الملل تهیه انواع بولتن ها و بریده جراید تعداد 17 24 36 42
کردستان روابط عمومی و امور بین الملل تهیه فیلم و کلیپ تخصصی تعداد 1 2 3 4
کردستان روابط عمومی و امور بین الملل تولید و انعکاس اخبار و اطلاعات از طریق سایت یا سامانه پیامک مورد 41 115 183 251
تاریخ به روز رسانی:
1399/02/31
تعداد بازدید:
711
Powered by DorsaPortal